Publication

Total Records:1620
Sr.No. Title G.R. Date File Size (KB) Download
1 मौजे-ओशिवरा, ता. अंधेरी, येथील न.भु.क्र. 491(पै), 491/1 ते 28 या मिळकतीवरील क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. 19/11/2020 File मौजे-ओशिवरा, ता. अंधेरी, येथील न.भु.क्र. 491(पै), 491/1 ते 28 या मिळकतीवरील क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत.
2 जेरेमिहाय सहकारी गृह निर्माण संस्था या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करणेसाठी म.प्रा.वन.र. अधिनियम1966 चे कलम 37(1-बी) नुसार ची कार्यवाही करणेबाबत. 13/11/2020 File जेरेमिहाय सहकारी गृह निर्माण संस्था या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करणेसाठी म.प्रा.वन.र. अधिनियम1966 चे कलम 37(1-बी) नुसार ची कार्यवाही करणेबाबत.
3 जनसेवा सह.गृह. संस्था (नियो) 10/11/2020 File जनसेवा सह.गृह. संस्था (नियो)
4 आनंदीबाई प्रभु सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. 10/11/2020 File आनंदीबाई प्रभु सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत.
5 जाहिर सुचना,मानवधर्म एस.आर.ए. सह.गृह. संस्था (नियो ) 29/10/2020 File जाहिर सुचना,मानवधर्म एस.आर.ए. सह.गृह. संस्था (नियो )
6 श्री.साई श्रध्दा (ए)एस.आर.ए. सह.गृह.संस्था 27/10/2020 File श्री.साई श्रध्दा (ए)एस.आर.ए. सह.गृह.संस्था
7 जेरेमियाह सहकारी गृहनिर्माण संस्था या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करणेसाठी म.प्रा.वन. र. अधिनियम 1966 चे कलम 37 (1-बी) नुसार ची कार्यवाही करणेबाबत. 22/10/2020 File जेरेमियाह सहकारी गृहनिर्माण संस्था या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करणेसाठी म.प्रा.वन. र. अधिनियम 1966 चे कलम 37 (1-बी) नुसार ची कार्यवाही करणेबाबत.
8 जाहीर सुचना (मौजे पाचपाखाडी, तालुका ठाणे, येथील सर्व्हे नं. ५२७,५२८,५२९ येथील झोपडीधारकांचे क्षेत्र “झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र” घोषित करणेबाबत. 20/10/2020 File जाहीर सुचना (मौजे पाचपाखाडी, तालुका ठाणे, येथील सर्व्हे नं. ५२७,५२८,५२९ येथील     झोपडीधारकांचे क्षेत्र “झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र” घोषित करणेबाबत.
9 ओम श्रीराम (रामनगर प्लॉट-ए) एसआरए सहकारी गृनिर्माण संस्था मर्या.,येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या इमारतींच्या सदनिकांच्या वाटपाबाबत. 19/10/2020 File ओम श्रीराम (रामनगर प्लॉट-ए) एसआरए सहकारी गृनिर्माण संस्था मर्या.,येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या इमारतींच्या सदनिकांच्या वाटपाबाबत.
10 महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मूलन व पुनर्वसन) अधिनियम १९७१ चे कलाम ३ (क)(१)अन्वये झोपडपट्टीचे पुनर्वसन क्षेत्रक्ष घोषित करणेबाबत 15/10/2020 File महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मूलन व पुनर्वसन) अधिनियम १९७१ चे कलाम ३ (क)(१)अन्वये झोपडपट्टीचे पुनर्वसन क्षेत्रक्ष घोषित करणेबाबत
11 महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सु.नि.व.पु.) अधिनियम १९७१ चे कलम ३३ व ३८ अंतर्गत झोपड्यांचे निष्कासन करणेकरीता मजूर व साधनसामूग्री मिळणेबाबत. 13/10/2020 File महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सु.नि.व.पु.) अधिनियम  १९७१ चे कलम ३३ व ३८ अंतर्गत झोपड्यांचे निष्कासन करणेकरीता मजूर व साधनसामूग्री मिळणेबाबत.
12 जाहीर सूचना: श्री कंडेश्वरी को.आ.हौ.सोसायटी सह.गृह.संस्था,वांद्रे(प) यांनी त्यांचा संस्थेशी संबंधित जाहीर सूचना. 07/10/2020 File जाहीर सूचना: श्री कंडेश्वरी को.आ.हौ.सोसायटी सह.गृह.संस्था,वांद्रे(प) यांनी त्यांचा संस्थेशी संबंधित जाहीर सूचना.
13 Notice:मौजे-कन्हेरी तालुका-बोरिवली येथील न भु क्र ८७,८७/१ ते ३२ या मिळकतीवरील आशापुरा प्रॉपर्टीज यांचे मांगणीनुसार,झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित 28/09/2020 File Notice:मौजे-कन्हेरी तालुका-बोरिवली येथील न भु क्र ८७,८७/१ ते ३२ या मिळकतीवरील आशापुरा प्रॉपर्टीज यांचे मांगणीनुसार,झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित
14 मौजे-भांडूप,तालुका-कुर्ला येथील न.भू.क्र. ४६१,४६१/१ ते ६८ व ४६२,४६२/१ ते १७ या मिळकतीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. 21/09/2020 File मौजे-भांडूप,तालुका-कुर्ला येथील न.भू.क्र. ४६१,४६१/१ ते ६८  व ४६२,४६२/१ ते १७ या मिळकतीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत.
15 सुचना:मौजे-कांजूर,ता.कुर्ला न भु क्र १२६६,१२६७,१२६८ यामधील साई शांती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत 10/09/2020 File सुचना:मौजे-कांजूर,ता.कुर्ला न भु क्र १२६६,१२६७,१२६८ यामधील साई शांती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत