Publication

Total Records:1205
Sr.No. Title G.R. Date File Size (KB) Download
1 महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सु.नि.व.पु.) अधिनियम १९७१ चे कलम ३३ व ३८ अंतर्गत झोपड्यांचे निष्कासन करणेकरीता मजूर व साधनसामूग्री मिळणेबाबत. 13/10/2020 File महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सु.नि.व.पु.) अधिनियम  १९७१ चे कलम ३३ व ३८ अंतर्गत झोपड्यांचे निष्कासन करणेकरीता मजूर व साधनसामूग्री मिळणेबाबत.
2 जाहीर सूचना: श्री कंडेश्वरी को.आ.हौ.सोसायटी सह.गृह.संस्था,वांद्रे(प) यांनी त्यांचा संस्थेशी संबंधित जाहीर सूचना. 07/10/2020 File जाहीर सूचना: श्री कंडेश्वरी को.आ.हौ.सोसायटी सह.गृह.संस्था,वांद्रे(प) यांनी त्यांचा संस्थेशी संबंधित जाहीर सूचना.
3 Notice:मौजे-कन्हेरी तालुका-बोरिवली येथील न भु क्र ८७,८७/१ ते ३२ या मिळकतीवरील आशापुरा प्रॉपर्टीज यांचे मांगणीनुसार,झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित 28/09/2020 File Notice:मौजे-कन्हेरी तालुका-बोरिवली येथील न भु क्र ८७,८७/१ ते ३२ या मिळकतीवरील आशापुरा प्रॉपर्टीज यांचे मांगणीनुसार,झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित
4 मौजे-भांडूप,तालुका-कुर्ला येथील न.भू.क्र. ४६१,४६१/१ ते ६८ व ४६२,४६२/१ ते १७ या मिळकतीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. 21/09/2020 File मौजे-भांडूप,तालुका-कुर्ला येथील न.भू.क्र. ४६१,४६१/१ ते ६८  व ४६२,४६२/१ ते १७ या मिळकतीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत.
5 सुचना:मौजे-कांजूर,ता.कुर्ला न भु क्र १२६६,१२६७,१२६८ यामधील साई शांती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत 10/09/2020 File सुचना:मौजे-कांजूर,ता.कुर्ला न भु क्र १२६६,१२६७,१२६८ यामधील साई शांती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत
6 Public Notice: मौजे-कुर्ला-३, ता-कुर्ला,न.भु .क्र.३७९ अ,३७९/१ ते १०, ४७५ अ पै,श्री सिद्धिविनायक सह.गृ.सं. महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्वसन अधिनियम 09/09/2020 File Public Notice: मौजे-कुर्ला-३, ता-कुर्ला,न.भु .क्र.३७९ अ,३७९/१ ते १०, ४७५ अ पै,श्री सिद्धिविनायक सह.गृ.सं. महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्वसन अधिनियम
7 Public Notice: महाकाली दर्शन SRA सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या.,अंधेरी पूर्व मुंबई ०६९. इमारत क्र. ४ एकूण २४ निवासी सदनिका वाटप 08/09/2020 File Public Notice: महाकाली दर्शन SRA सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या.,अंधेरी पूर्व मुंबई ०६९. इमारत क्र. ४ एकूण २४ निवासी सदनिका वाटप
8 Public Notice: महाकाली दर्शन SRA सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या.,अंधेरी पूर्व मुंबई ०६९. इमारत क्र. ५, ६ व ७. एकूण १३० निवासी सदनिका वाटप 08/09/2020 File Public Notice: महाकाली दर्शन SRA सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या.,अंधेरी पूर्व मुंबई ०६९. इमारत क्र. ५, ६ व ७. एकूण १३० निवासी सदनिका वाटप
9 महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम 1971 चे कलम3 (क)(1) अन्वये “झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र” घोषित करणेबाबत " 19/08/2020 File महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम 1971 चे कलम3 (क)(1) अन्वये “झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र” घोषित करणेबाबत
10 सनसाईन एस.आर.ए. सह.गृह.संस्था वांद्रे (प.) यांच्याशी संबंधित 19/08/2020 File सनसाईन एस.आर.ए. सह.गृह.संस्था वांद्रे (प.) यांच्याशी संबंधित
11 जाहीर सुचना हिंद एकता एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था, माहिम विभाग. 30/07/2020 File जाहीर सुचना हिंद एकता एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था, माहिम विभाग.
12 जाहीर सुचना नव किरण वेल्फेर एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियो.), माहिम विभाग. 30/07/2020 File जाहीर सुचना नव किरण वेल्फेर एस.आर.ए.  सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियो.), माहिम विभाग.
13 नागरीक व मणिकरण सोसायटी.मौजे कांदिवली, ता.-बोरीवली. 29/07/2020 File नागरीक व मणिकरण सोसायटी.मौजे कांदिवली, ता.-बोरीवली.
14 बांद्रा साईनाथ एस.आर.ए. गृह संस्था, वांद्रे(प.) 28/07/2020 File बांद्रा साईनाथ एस.आर.ए. गृह संस्था, वांद्रे(प.)
15 नारळी आग्रीपाडा एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, खार (प.) सदनिका वाटपाबाबत. 23/07/2020 File नारळी आग्रीपाडा एसआरए  सहकारी  गृहनिर्माण  संस्था मर्यादित, खार (प.) सदनिका वाटपाबाबत.