Publication

Total Records:1563
Sr.No. Title G.R. Date File Size (KB) Download
1 मौजे ओशिवरा, ता-अंधेरी, येथील न.भु.क्र.488 (पै) या विभागातील मे.चांदीवाला इंटरप्राईजेस प्रा.लि. झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. 19/11/2020 File मौजे ओशिवरा, ता-अंधेरी, येथील न.भु.क्र.488 (पै) या विभागातील मे.चांदीवाला इंटरप्राईजेस प्रा.लि. झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित  करणेबाबत.
2 यामिळकतीवरील क्षेत्र 21444.22 चौ.मी. क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. 19/11/2020 File यामिळकतीवरील क्षेत्र 21444.22 चौ.मी. क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत.
3 मौजे कुरार, ता-बोरीवली, येथील न.भु.क्र.107अ, 108/ ते 8, 19/11/2020 File मौजे कुरार, ता-बोरीवली, येथील न.भु.क्र.107अ, 108/ ते  8,
4 मौजे-ओशिवरा, ता. अंधेरी, येथील न.भु.क्र. 491(पै), 491/1 ते 28 या मिळकतीवरील क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. 19/11/2020 File मौजे-ओशिवरा, ता. अंधेरी, येथील न.भु.क्र. 491(पै), 491/1 ते 28 या मिळकतीवरील क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत.
5 जेरेमिहाय सहकारी गृह निर्माण संस्था या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करणेसाठी म.प्रा.वन.र. अधिनियम1966 चे कलम 37(1-बी) नुसार ची कार्यवाही करणेबाबत. 13/11/2020 File जेरेमिहाय सहकारी गृह निर्माण संस्था या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करणेसाठी म.प्रा.वन.र. अधिनियम1966 चे कलम 37(1-बी) नुसार ची कार्यवाही करणेबाबत.
6 जनसेवा सह.गृह. संस्था (नियो) 10/11/2020 File जनसेवा सह.गृह. संस्था (नियो)
7 आनंदीबाई प्रभु सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. 10/11/2020 File आनंदीबाई प्रभु सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत.
8 जाहिर सुचना,मानवधर्म एस.आर.ए. सह.गृह. संस्था (नियो ) 29/10/2020 File जाहिर सुचना,मानवधर्म एस.आर.ए. सह.गृह. संस्था (नियो )
9 श्री.साई श्रध्दा (ए)एस.आर.ए. सह.गृह.संस्था 27/10/2020 File श्री.साई श्रध्दा (ए)एस.आर.ए. सह.गृह.संस्था
10 जेरेमियाह सहकारी गृहनिर्माण संस्था या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करणेसाठी म.प्रा.वन. र. अधिनियम 1966 चे कलम 37 (1-बी) नुसार ची कार्यवाही करणेबाबत. 22/10/2020 File जेरेमियाह सहकारी गृहनिर्माण संस्था या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करणेसाठी म.प्रा.वन. र. अधिनियम 1966 चे कलम 37 (1-बी) नुसार ची कार्यवाही करणेबाबत.
11 जाहीर सुचना (मौजे पाचपाखाडी, तालुका ठाणे, येथील सर्व्हे नं. ५२७,५२८,५२९ येथील झोपडीधारकांचे क्षेत्र “झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र” घोषित करणेबाबत. 20/10/2020 File जाहीर सुचना (मौजे पाचपाखाडी, तालुका ठाणे, येथील सर्व्हे नं. ५२७,५२८,५२९ येथील     झोपडीधारकांचे क्षेत्र “झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र” घोषित करणेबाबत.
12 ओम श्रीराम (रामनगर प्लॉट-ए) एसआरए सहकारी गृनिर्माण संस्था मर्या.,येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या इमारतींच्या सदनिकांच्या वाटपाबाबत. 19/10/2020 File ओम श्रीराम (रामनगर प्लॉट-ए) एसआरए सहकारी गृनिर्माण संस्था मर्या.,येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या इमारतींच्या सदनिकांच्या वाटपाबाबत.
13 महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मूलन व पुनर्वसन) अधिनियम १९७१ चे कलाम ३ (क)(१)अन्वये झोपडपट्टीचे पुनर्वसन क्षेत्रक्ष घोषित करणेबाबत 15/10/2020 File महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मूलन व पुनर्वसन) अधिनियम १९७१ चे कलाम ३ (क)(१)अन्वये झोपडपट्टीचे पुनर्वसन क्षेत्रक्ष घोषित करणेबाबत
14 महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सु.नि.व.पु.) अधिनियम १९७१ चे कलम ३३ व ३८ अंतर्गत झोपड्यांचे निष्कासन करणेकरीता मजूर व साधनसामूग्री मिळणेबाबत. 13/10/2020 File महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सु.नि.व.पु.) अधिनियम  १९७१ चे कलम ३३ व ३८ अंतर्गत झोपड्यांचे निष्कासन करणेकरीता मजूर व साधनसामूग्री मिळणेबाबत.
15 जाहीर सूचना: श्री कंडेश्वरी को.आ.हौ.सोसायटी सह.गृह.संस्था,वांद्रे(प) यांनी त्यांचा संस्थेशी संबंधित जाहीर सूचना. 07/10/2020 File जाहीर सूचना: श्री कंडेश्वरी को.आ.हौ.सोसायटी सह.गृह.संस्था,वांद्रे(प) यांनी त्यांचा संस्थेशी संबंधित जाहीर सूचना.