Publication

Total Records:1620
Sr.No. Title G.R. Date File Size (KB) Download
1 Public Notice: मौजे-कुर्ला-३, ता-कुर्ला,न.भु .क्र.३७९ अ,३७९/१ ते १०, ४७५ अ पै,श्री सिद्धिविनायक सह.गृ.सं. महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्वसन अधिनियम 09/09/2020 File Public Notice: मौजे-कुर्ला-३, ता-कुर्ला,न.भु .क्र.३७९ अ,३७९/१ ते १०, ४७५ अ पै,श्री सिद्धिविनायक सह.गृ.सं. महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्वसन अधिनियम
2 Public Notice: महाकाली दर्शन SRA सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या.,अंधेरी पूर्व मुंबई ०६९. इमारत क्र. ४ एकूण २४ निवासी सदनिका वाटप 08/09/2020 File Public Notice: महाकाली दर्शन SRA सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या.,अंधेरी पूर्व मुंबई ०६९. इमारत क्र. ४ एकूण २४ निवासी सदनिका वाटप
3 Public Notice: महाकाली दर्शन SRA सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या.,अंधेरी पूर्व मुंबई ०६९. इमारत क्र. ५, ६ व ७. एकूण १३० निवासी सदनिका वाटप 08/09/2020 File Public Notice: महाकाली दर्शन SRA सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या.,अंधेरी पूर्व मुंबई ०६९. इमारत क्र. ५, ६ व ७. एकूण १३० निवासी सदनिका वाटप
4 महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम 1971 चे कलम3 (क)(1) अन्वये “झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र” घोषित करणेबाबत " 19/08/2020 File महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम 1971 चे कलम3 (क)(1) अन्वये “झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र” घोषित करणेबाबत
5 सनसाईन एस.आर.ए. सह.गृह.संस्था वांद्रे (प.) यांच्याशी संबंधित 19/08/2020 File सनसाईन एस.आर.ए. सह.गृह.संस्था वांद्रे (प.) यांच्याशी संबंधित
6 जाहीर सुचना हिंद एकता एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था, माहिम विभाग. 30/07/2020 File जाहीर सुचना हिंद एकता एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था, माहिम विभाग.
7 जाहीर सुचना नव किरण वेल्फेर एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियो.), माहिम विभाग. 30/07/2020 File जाहीर सुचना नव किरण वेल्फेर एस.आर.ए.  सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियो.), माहिम विभाग.
8 नागरीक व मणिकरण सोसायटी.मौजे कांदिवली, ता.-बोरीवली. 29/07/2020 File नागरीक व मणिकरण सोसायटी.मौजे कांदिवली, ता.-बोरीवली.
9 बांद्रा साईनाथ एस.आर.ए. गृह संस्था, वांद्रे(प.) 28/07/2020 File बांद्रा साईनाथ एस.आर.ए. गृह संस्था, वांद्रे(प.)
10 नारळी आग्रीपाडा एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, खार (प.) सदनिका वाटपाबाबत. 23/07/2020 File नारळी आग्रीपाडा एसआरए  सहकारी  गृहनिर्माण  संस्था मर्यादित, खार (प.) सदनिका वाटपाबाबत.
11 इम्यॅन्युअल लेलेवाडी एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, अंधेरी (पुर्व) सदनिका वाटपाबाबत. 23/07/2020 File इम्यॅन्युअल लेलेवाडी  एसआरए  सहकारी  गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, अंधेरी (पुर्व) सदनिका वाटपाबाबत.
12 न्यु टेक्निकल एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., अंधेरी (पुर्व) सदनिका वाटपाबाबत. 23/07/2020 File न्यु टेक्निकल एसआरए सहकारी  गृहनिर्माण संस्था मर्या., अंधेरी (पुर्व) सदनिका वाटपाबाबत.
13 मास हाउसिंग डेव्हलेपमेंट कोर्पोरेशन 22/07/2020 File मास हाउसिंग डेव्हलेपमेंट कोर्पोरेशन
14 Notice Inviting applications for empanelling SR. JR. Counsels for S.R.A .pdf 16/07/2020 File Notice Inviting applications for empanelling SR. JR. Counsels for S.R.A .pdf
15 साईै मगन एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. पाटकर रोड, विलेपार्ले (पुर्व), 13/07/2020 File साईै मगन एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. पाटकर रोड, विलेपार्ले (पुर्व),