Latest Circulars : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए)


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीनतम परिपत्रके

एकूण नोंदी:59
अनुक्रमांक विभाग नाव दस्तऐवज शीर्षक परिपत्रक क्रमांक परिपत्रक दिनांक फाइल डाउनलोड करा
1 Deputy Collector Department CIRCULAR SRA/Dyce/Ow/205/2022 29/07/2022 CIRCULAR
2 Chief Executive Officer CIRCULAR NO. 202 SRA/CEO/Cirular/202/2022 05/04/2022 CIRCULAR NO. 202
3 Information Technology Department झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत योजनेतील पात्र सभासदाच्या प्रथम झोपडी तोडल्याप्रमाणे जेष्ठता यादी सादर करणेबाबत. SRA/Admin/Desk-1/Teble-2/204/2022 09/06/2022 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत योजनेतील पात्र सभासदाच्या प्रथम झोपडी तोडल्याप्रमाणे जेष्ठता यादी सादर करणेबाबत.
4 Administrative Department परिपत्रक क्र.२०४ SRA/Admin/Desk-1/tabla-2/204/2022 09/06/2022 परिपत्रक क्र.२०४
5 Chief Executive Officer CIRCULAR NO. 37 MMR,SRA/Circular/40/2022 28/12/2022 CIRCULAR NO. 37
6 Chief Executive Officer CIRCULAR NO. 35A MMR,SRA/Circular/39/2022 28/12/2022 CIRCULAR NO. 35A
7 Finance Department झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या मंजुरीसाठी विकासकांकडून आकारणी करावयाचे शुल्क़, अधिमुल्य़ इत्यादींची वैधानिक मुदत वाढविणेबाबत. 194 10/08/2020 झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या मंजुरीसाठी विकासकांकडून आकारणी करावयाचे शुल्क़, अधिमुल्य़ इत्यादींची वैधानिक मुदत वाढविणेबाबत.
8 Finance Department Payment of Maintenance Deposit as per Clause 9.1 of Reg 33(10) of DCPR -2034 193 11/08/2020 Payment of Maintenance Deposit as per Clause 9.1 of Reg 33(10) of DCPR -2034
9 Finance Department Revision of Bank Guarantee rates for Scheme situated on Private & Public Land. 188C 10/08/2020 Revision of Bank Guarantee rates for Scheme situated on Private & Public Land.
10 Chief Executive Officer Circular for Housing and Special Assistance Department 187 27/09/2019 Circular for Housing and Special Assistance Department
11 Chief Executive Officer Facility of deferment of payments of premium for Fungible compensatory FSI 186 03/04/2018 Facility of deferment of payments of premium for Fungible compensatory FSI
12 Finance Department Facility of deferment of Payment for various fees/charges/deposits/premiums payable at SRA 185 03/04/2018 Facility of deferment of Payment for various fees/charges/deposits/premiums payable at SRA
13 Chief Executive Officer Facility of deferment of Payments of premium for Fungible compensatory FSI 184 25/01/2018 Facility of deferment of Payments of premium for Fungible compensatory FSI
14 CTSO Department Regarding the revised procedure for declaration of slum rehabilitation area under section 3C (1) of Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance And Redevelopment) Act, 1971 183 18/12/2017 Regarding the revised procedure for declaration of slum rehabilitation area under section 3C (1) of Maharashtra Slum Areas (Improvement, Clearance And Redevelopment) Act, 1971
15 CTSO Department महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सु. नि.व पु.) अधिनियम १९७१ चे कलम ३क (१) अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणे बाबत सुधारित कार्यपध्दती निश्चित करणे बाबत 183 18/12/2017 महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सु. नि.व पु.) अधिनियम १९७१ चे कलम ३क (१) अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणे बाबत सुधारित कार्यपध्दती निश्चित करणे बाबत