झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

परिपत्रके

Sr.No. Document Title Circular Number Circular Date Downlaod File
1 परिपत्रक क्र. 1 पुनर्वसन योजनेतील झोपडीधारकांची सर्वसाधारण सभा, संस्थांची नोदणी याबाबतची कार्यपध्दती. 01 28/May/2021 Download File