Latest Circulars : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए)


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीनतम परिपत्रके

एकूण नोंदी:106
अनुक्रमांक विभाग नाव दस्तऐवज शीर्षक परिपत्रक क्रमांक परिपत्रक दिनांक फाइल डाउनलोड करा
1 Administrative Department झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राध‍िकरण अंतर्गत योजनेतील पात्र सभासदाच्या प्रथम झोपडी तोडल्याप्रमाणे जेष्ठता यादी सादर करणेबाबत. 204 09/06/2022 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राध‍िकरण अंतर्गत योजनेतील पात्र सभासदाच्या प्रथम झोपडी तोडल्याप्रमाणे जेष्ठता यादी सादर करणेबाबत.
2 Engineering Department विकास नियंत्रण नियमावली 33 (14) (डी)/33 (33) अंतर्गत प्राप्त होणा-या कायमस्वरुपी संक्रमण सदनिका (PTC) हस्तांतरणाबाबत. 203 19/04/2022 विकास नियंत्रण नियमावली 33 (14) (डी)/33 (33) अंतर्गत प्राप्त होणा-या कायमस्वरुपी संक्रमण सदनिका (PTC) हस्तांतरणाबाबत.
3 Engineering Department विकास नियंत्रण नियमावली 33 (14) (डी)33 (11) अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या कायमस्वरुपी संक्रमण सदनिका (PTC) हस्तांतरणांबाबत. 203 19/04/2022 विकास नियंत्रण नियमावली 33 (14) (डी)33 (11) अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या कायमस्वरुपी संक्रमण सदनिका (PTC) हस्तांतरणांबाबत.
4 Chief Executive Officer Circular No. 202 202 05/04/2022 Circular No. 202
5 Chief Executive Officer Circular No. 201 201 05/04/2022 Circular No. 201
6 Chief Executive Officer Procedure for charging penalty for regularization of work carried out beyond approval. 200 01/04/2022 Procedure for charging penalty for regularization of work carried out beyond approval.
7 Town Planning Department मंजूर सुधारीत विकास योजना 2034 नकाशामध्ये सुधारणा करणेबाबत. 199 13/10/2021 मंजूर सुधारीत विकास योजना 2034 नकाशामध्ये सुधारणा करणेबाबत.
8 Town Planning Department मंजूर सुधारीत विकास योजना 2034 नकाशामध्ये सुधारणा करणेबाबत. 199 13/10/2021 मंजूर सुधारीत विकास योजना 2034 नकाशामध्ये सुधारणा करणेबाबत.
9 CTSO Department महाराष्ट्र झोपडपट्टी अ धि ‍ नियम 1971 चे कलम 3क (1) अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत सुधा रित कार्यपध्दती निश्च‍ित करणे बाबत. 198 26/04/2021 महाराष्ट्र झोपडपट्टी अ धि  ‍ नियम 1971 चे कलम 3क (1) अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत सुधा रित कार्यपध्दती निश्च‍ित करणे बाबत.
10 CTSO Department महाराष्ट्र झोपडपट्टी अध‍िनियम 1971 चे कलम 3क (1) अतंर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत सुधारित कार्यपध्दती निश्च‍ित करणेबाबत. 198 26/04/2021 महाराष्ट्र झोपडपट्टी अध‍िनियम 1971 चे कलम 3क (1) अतंर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत सुधारित कार्यपध्दती निश्च‍ित करणेबाबत.
11 Engineering Department CIRCULAR No. 197 197 05/02/2021 CIRCULAR No. 197
12 Chief Executive Officer Circular No. 196 196 27/01/2021 Circular No. 196
13 Chief Executive Officer Circular No.195 195 14/09/2020 Circular No.195
14 Finance Department झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या मंजुरीसाठी विकासकांकडून आकारणी करावयाचे शुल्क़, अधिमुल्य़ इत्यादींची वैधानिक मुदत वाढविणेबाबत. 194 10/08/2020 झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या मंजुरीसाठी विकासकांकडून आकारणी करावयाचे शुल्क़, अधिमुल्य़ इत्यादींची वैधानिक मुदत वाढविणेबाबत.
15 Finance Department Payment of Maintenance Deposit as per Clause 9.1 of Reg 33(10) of DCPR -2034 193 11/08/2020 Payment of Maintenance Deposit as per Clause 9.1 of Reg 33(10) of DCPR -2034