Latest Circulars : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए)


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीनतम परिपत्रके

एकूण नोंदी:104
अनुक्रमांक विभाग नाव दस्तऐवज शीर्षक परिपत्रक क्रमांक परिपत्रक दिनांक फाइल डाउनलोड करा
1 Chief Executive Officer झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंर्गत सशुल्क पुनर्वसन योग्य झोपडीधारकांचे शुल्क भरणा करणेबाबत अटी व शर्ती. 211 05/09/2023 झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंर्गत सशुल्क पुनर्वसन योग्य झोपडीधारकांचे शुल्क भरणा  करणेबाबत अटी व शर्ती.
2 Chief Executive Officer झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत सशुल्क पुनर्वसन योग्य झोपडीधारकांचे शुल्क भरणा करणेबाबत अटी व शर्ती. 211 05/09/2023 झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत सशुल्क पुनर्वसन योग्य झोपडीधारकांचे शुल्क भरणा करणेबाबत अटी व शर्ती.
3 Administrative Department Circular No. 210-A 210-A 23/02/2024 Circular No. 210-A
4 Chief Executive Officer Non-acceptance pf Fresh Proposals of defaulting Developers/Firms and their partners/Directors. 210 01/08/2023 Non-acceptance pf Fresh Proposals of defaulting Developers/Firms and their partners/Directors.
5 Information Technology Department झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राध‍िकरणातील PAP आणि PTC संदर्भातील माहिती शासनच्या MAHA RERA आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागास पाठविण्याबाबत.. 209 01/08/2023 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राध‍िकरणातील PAP आणि PTC संदर्भातील माहिती शासनच्या MAHA RERA आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागास पाठविण्याबाबत..
6 Information Technology Department झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील PAP आणि PTC संदर्भातील माहिती शासनाच्या MAHA RERA आण‍ि नोंदणी व मुद्रांक विभागास पाठविण्याबाबत. 209 01/08/2023 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील PAP आणि PTC संदर्भातील माहिती शासनाच्या MAHA RERA  आण‍ि नोंदणी व मुद्रांक विभागास पाठविण्याबाबत.
7 Engineering Department SRA Circular No. 208 208 29/05/2023 SRA Circular No. 208
8 Registrar Department सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्वसन योजनेतील इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे विकासकाकडून जमा होणाऱ्या रुपये 20,000/- प्रती सदनिका संस्थेला त्वरीत मिळणेबाबत. 207 24/03/2023 सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्वसन योजनेतील इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त झालेनंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे विकासकाकडून जमा होणाऱ्या रुपये 20,000/- प्रती सदनिका संस्थेला त्वरीत मिळणेबाबत.
9 Registrar Department स‍हकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्वसन योजनेतील इमारतीस भोगवटा प्रमाणप्रत्र प्राप्त झालेनंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे विकासकाकडुन जमा होणाऱ्या रुपये 20,000/- प्रती सदनिका संस्थेला त्वरीत मिळणेबाबत. 207 01/01/1970 स‍हकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पुनर्वसन योजनेतील इमारतीस भोगवटा प्रमाणप्रत्र प्राप्त झालेनंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे विकासकाकडुन जमा होणाऱ्या रुपये 20,000/- प्रती सदनिका संस्थेला त्वरीत मिळणेबाबत.
10 Finance Department Facility of Deferment of Payments for Various Fees/Charges/Deposits Premiums payable to SRA 206 19/10/2022 Facility of Deferment of Payments for Various Fees/Charges/Deposits Premiums payable to SRA
11 Finance Department Facility of Deferment of Payments for Various Fees/Charges/Deposits Premiums payable to SRA 206 19/10/2022 Facility of Deferment of Payments for Various Fees/Charges/Deposits Premiums payable to SRA
12 Deputy Collector Department Circular No. 205 205 29/06/2022 Circular No. 205
13 Administrative Department झोपडपपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत योजनेतील पात्र सभासदाच्या प्रथम झोपडी तोडल्याप्रमाणे जेष्ठता यादी सादर करणेबाबत. 204 09/06/2022 झोपडपपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत योजनेतील पात्र सभासदाच्या प्रथम झोपडी तोडल्याप्रमाणे जेष्ठता यादी सादर करणेबाबत.
14 Administrative Department झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राध‍िकरण अंतर्गत योजनेतील पात्र सभासदाच्या प्रथम झोपडी तोडल्याप्रमाणे जेष्ठता यादी सादर करणेबाबत. 204 09/06/2022 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राध‍िकरण अंतर्गत योजनेतील पात्र सभासदाच्या प्रथम झोपडी तोडल्याप्रमाणे जेष्ठता यादी सादर करणेबाबत.
15 Engineering Department विकास नियंत्रण नियमावली 33 (14) (डी)/33 (33) अंतर्गत प्राप्त होणा-या कायमस्वरुपी संक्रमण सदनिका (PTC) हस्तांतरणाबाबत. 203 19/04/2022 विकास नियंत्रण नियमावली 33 (14) (डी)/33 (33) अंतर्गत प्राप्त होणा-या कायमस्वरुपी संक्रमण सदनिका (PTC) हस्तांतरणाबाबत.