झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Greater Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

आमचे नेतृत्व

आमचे नेतृत्व

 

मा. मुख्यमंत्री तथा अध्यक्ष झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण

सहावा मजला, मंत्रालय,

मादाम कामा रोड,

हुतात्मा राजगुरू चौक,

मुंबई – ४०००३२

महाराष्ट्र, भारत

दूरध्वनी क्रमांक – ०२२-२२०२५०५१ / २२०२३८५८

ई मेल -  cm@maharashtra.gov.in


माननीय गृहनिर्माण मंत्री

सहावा मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय,

मादाम कामा रोड,

हुतात्मा राजगुरू चौक,

मुंबई – ४०००३२

महाराष्ट्र, भारत

दूरध्वनी क्रमांक – 022-22024832 , 22026658

ई मेल -  min.housing@maharashtra.gov.inराज्य गृहनिर्माण मंत्री

पहिला मजला, विस्तार इमारत, मंत्रालय,

मादाम कामा रोड,

हुतात्मा राजगुरू चौक,

मुंबई – ४०००३२

महाराष्ट्र, भारत

दूरध्वनी क्रमांक – ०२२-२२८७१७०५, २२०२५००१

ई मेल -  stmin.housing@maharashtra.gov.in  

डॉ.महेंद्र कल्याणकर, भा. प्र. से

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण,

तिसरा मजला, प्रशासकीय इमारत,

अनंत काणेकर मार्ग,बांद्रा (पूर्व)

मुंबई – ४०००५१

महाराष्ट्र, भारत

दूरध्वनी क्रमांक –  022- 26591314,
Email ID: ceo@sra.gov.in