झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीनतम प्रकाशने

एकूण नोंदी:918
अनुक्रमांक शीर्षक जी.आर. तारीख फाईल आकार (KB) डाउनलोड करा
1 झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. श्री. सिध्दीविनायक सहकारी गृ‍हनिर्माण संस्था 02/12/2022 File झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. श्री. सिध्दीविनायक सहकारी गृ‍हनिर्माण संस्था
2 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील थकित घरभाडे असलेल्या विभागनिहाय योजनांची यादी 19/09/2022 File झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील थकित घरभाडे असलेल्या विभागनिहाय योजनांची यादी
3 SHORT E-TENDER NOTICE 12/09/2022 File SHORT E-TENDER NOTICE
4 E-Tender Notice 12/09/2022 File E-Tender Notice
5 जाहीर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत. गांवदेवी रहीवाशी एस.आर.ए. गृहनिर्माण संस्था नियो 08/09/2022 File जाहीर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत. गांवदेवी रहीवाशी एस.आर.ए. गृहनिर्माण संस्था नियो
6 जाहीर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत. मौजे-पाचपाखडी,‍ जिल्हा-ठाणे. नगर रचना योजना क्र. 01 भुखंड क्र. 423, व 424 व 426 चे क्षेत्र “बगीचा” 07/09/2022 File जाहीर सुचना  प्रसिध्द करणेबाबत. मौजे-पाचपाखडी,‍ जिल्हा-ठाणे.  नगर रचना योजना क्र. 01 भुखंड क्र. 423, व 424 व 426 चे क्षेत्र “बगीचा”
7 जाहीर सूचना प्रसिध्द करणेबाबत. मे. मास हौंसिग डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन 06/09/2022 File जाहीर सूचना प्रसिध्द करणेबाबत. मे. मास हौंसिग डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन
8 जाहिर सूचना प्रसिध्द करणेबाबत. शुभ मंगल सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियो.) 02/09/2022 File जाहिर सूचना प्रसिध्द करणेबाबत. शुभ मंगल सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियो.)
9 अधिसूचना प्रसिध्द करणेबाबत. साई दर्शन एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियो.) 02/09/2022 File अधिसूचना प्रसिध्द करणेबाबत. साई दर्शन एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियो.)
10 अधिासुचना प्रसिध्द करणेबाबत. प्रवर्तक अमर नगर (अ) एस.आर.ए सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियो.) 22/08/2022 File अधिासुचना प्रसिध्द करणेबाबत. प्रवर्तक अमर नगर (अ) एस.आर.ए सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियो.)
11 अधिसुचना प्रसिध्द करणेबाबत. अर्जदार मे. आर्मी एंटरप्राइजेस, 22/08/2022 File अधिसुचना प्रसिध्द करणेबाबत. अर्जदार मे. आर्मी एंटरप्राइजेस,
12 जाहीर सूचना ओम शिव शक्ती सह गृह संस्था (नियो) 12/08/2022 File जाहीर सूचना ओम शिव शक्ती सह गृह संस्था (नियो)
13 जाहीर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत. गुलाम रसुल मोहम्मद अली शेख. 12/08/2022 File जाहीर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत. गुलाम रसुल मोहम्मद अली शेख.
14 Extending the date for E-tender for proposal for rehabilitation of slum society known as ''Om Namo Sujalam Sufalam SRA CHS'' on land bearing 10/08/2022 File Extending the date for E-tender for proposal for rehabilitation of slum society known as ''Om Namo Sujalam Sufalam SRA CHS'' on land bearing
15 जाहीर सुचना प्रसिध्द करणेबाबात. डॉ. आंबेडकर नगर विकास सह गृह.नि. संस्था (मर्या.) 08/08/2022 File जाहीर सुचना प्रसिध्द करणेबाबात. डॉ. आंबेडकर नगर विकास सह गृह.नि. संस्था (मर्या.)