झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीनतम प्रकाशने

एकूण नोंदी:251
अनुक्रमांक शीर्षक जी.आर. तारीख फाईल आकार (KB) डाउनलोड करा
1 न्यु चिंचवाडी चाळ कमिटी सह. गृह. संस्था, वांद्रे (प.) 28/12/2020 File न्यु चिंचवाडी चाळ कमिटी सह. गृह. संस्था, वांद्रे (प.)
2 जेरेमियाह सहकारी गृहनिर्माण संस्था या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करणेसाठी म.प्रा.वन. र. अधिनियम 1966 चे कलम 37 (1-बी) नुसार ची कार्यवाही करणेबाबत. 22/10/2020 File जेरेमियाह सहकारी गृहनिर्माण संस्था या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करणेसाठी म.प्रा.वन. र. अधिनियम 1966 चे कलम 37 (1-बी) नुसार ची कार्यवाही करणेबाबत.
3 जाहीर सुचना (मौजे पाचपाखाडी, तालुका ठाणे, येथील सर्व्हे नं. ५२७,५२८,५२९ येथील झोपडीधारकांचे क्षेत्र “झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र” घोषित करणेबाबत. 20/10/2020 File जाहीर सुचना (मौजे पाचपाखाडी, तालुका ठाणे, येथील सर्व्हे नं. ५२७,५२८,५२९ येथील     झोपडीधारकांचे क्षेत्र “झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र” घोषित करणेबाबत.
4 ओम श्रीराम (रामनगर प्लॉट-ए) एसआरए सहकारी गृनिर्माण संस्था मर्या.,येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या इमारतींच्या सदनिकांच्या वाटपाबाबत. 19/10/2020 File ओम श्रीराम (रामनगर प्लॉट-ए) एसआरए सहकारी गृनिर्माण संस्था मर्या.,येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या इमारतींच्या सदनिकांच्या वाटपाबाबत.
5 महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मूलन व पुनर्वसन) अधिनियम १९७१ चे कलाम ३ (क)(१)अन्वये झोपडपट्टीचे पुनर्वसन क्षेत्रक्ष घोषित करणेबाबत 15/10/2020 File महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मूलन व पुनर्वसन) अधिनियम १९७१ चे कलाम ३ (क)(१)अन्वये झोपडपट्टीचे पुनर्वसन क्षेत्रक्ष घोषित करणेबाबत
6 महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सु.नि.व.पु.) अधिनियम १९७१ चे कलम ३३ व ३८ अंतर्गत झोपड्यांचे निष्कासन करणेकरीता मजूर व साधनसामूग्री मिळणेबाबत. 13/10/2020 File महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सु.नि.व.पु.) अधिनियम  १९७१ चे कलम ३३ व ३८ अंतर्गत झोपड्यांचे निष्कासन करणेकरीता मजूर व साधनसामूग्री मिळणेबाबत.
7 जाहीर सूचना: श्री कंडेश्वरी को.आ.हौ.सोसायटी सह.गृह.संस्था,वांद्रे(प) यांनी त्यांचा संस्थेशी संबंधित जाहीर सूचना. 07/10/2020 File जाहीर सूचना: श्री कंडेश्वरी को.आ.हौ.सोसायटी सह.गृह.संस्था,वांद्रे(प) यांनी त्यांचा संस्थेशी संबंधित जाहीर सूचना.
8 Notice:मौजे-कन्हेरी तालुका-बोरिवली येथील न भु क्र ८७,८७/१ ते ३२ या मिळकतीवरील आशापुरा प्रॉपर्टीज यांचे मांगणीनुसार,झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित 28/09/2020 File Notice:मौजे-कन्हेरी तालुका-बोरिवली येथील न भु क्र ८७,८७/१ ते ३२ या मिळकतीवरील आशापुरा प्रॉपर्टीज यांचे मांगणीनुसार,झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित
9 मौजे-भांडूप,तालुका-कुर्ला येथील न.भू.क्र. ४६१,४६१/१ ते ६८ व ४६२,४६२/१ ते १७ या मिळकतीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. 21/09/2020 File मौजे-भांडूप,तालुका-कुर्ला येथील न.भू.क्र. ४६१,४६१/१ ते ६८  व ४६२,४६२/१ ते १७ या मिळकतीवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत.
10 सुचना:मौजे-कांजूर,ता.कुर्ला न भु क्र १२६६,१२६७,१२६८ यामधील साई शांती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत 10/09/2020 File सुचना:मौजे-कांजूर,ता.कुर्ला न भु क्र १२६६,१२६७,१२६८ यामधील साई शांती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत
11 Public Notice: मौजे-कुर्ला-३, ता-कुर्ला,न.भु .क्र.३७९ अ,३७९/१ ते १०, ४७५ अ पै,श्री सिद्धिविनायक सह.गृ.सं. महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्वसन अधिनियम 09/09/2020 File Public Notice: मौजे-कुर्ला-३, ता-कुर्ला,न.भु .क्र.३७९ अ,३७९/१ ते १०, ४७५ अ पै,श्री सिद्धिविनायक सह.गृ.सं. महाराष्ट्र झोपडपट्टी पुनर्वसन अधिनियम
12 Public Notice: महाकाली दर्शन SRA सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या.,अंधेरी पूर्व मुंबई ०६९. इमारत क्र. ४ एकूण २४ निवासी सदनिका वाटप 08/09/2020 File Public Notice: महाकाली दर्शन SRA सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या.,अंधेरी पूर्व मुंबई ०६९. इमारत क्र. ४ एकूण २४ निवासी सदनिका वाटप
13 Public Notice: महाकाली दर्शन SRA सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या.,अंधेरी पूर्व मुंबई ०६९. इमारत क्र. ५, ६ व ७. एकूण १३० निवासी सदनिका वाटप 08/09/2020 File Public Notice: महाकाली दर्शन SRA सहकारी गृह निर्माण संस्था मर्या.,अंधेरी पूर्व मुंबई ०६९. इमारत क्र. ५, ६ व ७. एकूण १३० निवासी सदनिका वाटप
14 महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम 1971 चे कलम3 (क)(1) अन्वये “झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र” घोषित करणेबाबत " 19/08/2020 File महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा निर्मुलन व पुनर्वसन) अधिनियम 1971 चे कलम3 (क)(1) अन्वये “झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र” घोषित करणेबाबत
15 सनसाईन एस.आर.ए. सह.गृह.संस्था वांद्रे (प.) यांच्याशी संबंधित 19/08/2020 File सनसाईन एस.आर.ए. सह.गृह.संस्था वांद्रे (प.) यांच्याशी संबंधित