झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीनतम प्रकाशने

एकूण नोंदी:746
अनुक्रमांक शीर्षक जी.आर. तारीख फाईल आकार (KB) डाउनलोड करा
1 झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. श्री. सिध्दीविनायक सहकारी गृ‍हनिर्माण संस्था 02/12/2022 File झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. श्री. सिध्दीविनायक सहकारी गृ‍हनिर्माण संस्था
2 झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र व दोन स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत. 28/04/2022 File झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र व दोन स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत.
3 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अधिसूचना प्रसिध्द करणेबाबत. गुलाब मोगरा (पुर्व) एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था नियो. 28/04/2022 File झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अधिसूचना प्रसिध्द करणेबाबत. गुलाब मोगरा (पुर्व) एस.आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था नियो.
4 जाहीर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत. श्री. भरत राजाराम बागकर (मे. तिरुपती डेव्हलपर्स), 27/04/2022 File जाहीर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत. श्री. भरत राजाराम बागकर (मे. तिरुपती डेव्हलपर्स),
5 जाहिर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत. राजेंद्र कुंज सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियो.) 27/04/2022 File जाहिर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत. राजेंद्र कुंज सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियो.)
6 जाहीर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत. ओम बंसीनगर सहकारी गृहनिर्माण र्संस्था (नियो) 27/04/2022 File जाहीर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत. ओम बंसीनगर सहकारी गृहनिर्माण र्संस्था (नियो)
7 अधिसूचना प्रसिध्द करणेबाबत. श्री. गांगेश्वर सह गृह संस्था 26/04/2022 File अधिसूचना प्रसिध्द करणेबाबत. श्री. गांगेश्वर सह गृह संस्था
8 जाहीर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत. मुख्य प्रवर्तक ओम साई श्रध्दा एस.आर.ए. सह. गृह. संस्था (नियो) 26/04/2022 File जाहीर सुचना प्रसिध्द करणेबाबत. मुख्य प्रवर्तक ओम साई श्रध्दा एस.आर.ए. सह. गृह. संस्था (नियो)
9 झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. जय गणेश एस आर ए सह गृह संस्था (नियो) 21/04/2022 File झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र घोषित करणेबाबत. जय गणेश एस आर ए सह गृह संस्था (नियो)
10 दप्तरी दाखल योजना 20/04/2022 File दप्तरी दाखल योजना
11 अधिसुचना प्रसिध्द करणेबाबत. श्री. जडे बसलिंगेश्वर स्वामी सह. गृह. संस्था (नियो). 19/04/2022 File अधिसुचना प्रसिध्द करणेबाबत. श्री. जडे बसलिंगेश्वर स्वामी सह. गृह. संस्था (नियो).
12 जाहिर सूचना प्रसिध्द करणेबाबत. मे. श्रीराज डेव्हलपर्स एल.एल.पी 19/04/2022 File जाहिर सूचना प्रसिध्द करणेबाबत. मे. श्रीराज डेव्हलपर्स एल.एल.पी
13 गायबान शहा बाबा सह. गृह. संस्था (नियो.) व जनाबाई सह. गृह. संस्था (नियो.) 18/04/2022 File गायबान शहा बाबा सह. गृह. संस्था (नियो.) व जनाबाई सह. गृह. संस्था (नियो.)
14 जाहीर सूचना प्रसिध्द करणेबाबत. ट्रांन्स एक्सलेन्सी (एस.आर.ए.) सह. गृह. संस्था (नियो.) 18/04/2022 File जाहीर सूचना प्रसिध्द करणेबाबत. ट्रांन्स एक्सलेन्सी (एस.आर.ए.) सह. गृह. संस्था (नियो.)
15 अधिसुचना प्रसिध्द करणेबाबत. हनुमान नगर एस आर ए सह गृह संस्था (मर्या) 18/04/2022 File अधिसुचना प्रसिध्द करणेबाबत. हनुमान नगर एस आर ए सह गृह संस्था (मर्या)