झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीनतम प्रकाशने

एकूण नोंदी:326
अनुक्रमांक शीर्षक जी.आर. तारीख फाईल आकार (KB) डाउनलोड करा
1 सचिव, झोपडपटृी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व) अधिनियम १९७१ चे कलम १३ (२) अन्वये आदेश 09/04/2021 File सचिव, झोपडपटृी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व) अधिनियम १९७१ चे कलम १३ (२) अन्वये आदेश
2 मौजे- माजिवडे, तालुका ठाणे, येथिल सर्व्हे क्र. 407/2 या मिळकतीवरील “झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र" घोषित करणेबाबत 22/03/2021 File मौजे- माजिवडे, तालुका ठाणे, येथिल सर्व्हे क्र. 407/2  या मिळकतीवरील “झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र
3 आंधेरी जुहू लेन नवभारत सहकारी गृहनिर्माण संस्था. 22/03/2021 File आंधेरी जुहू लेन नवभारत सहकारी गृहनिर्माण संस्था.
4 Smt. Shanti Nair Chief Executive Officer 12/03/2021 File Smt. Shanti Nair Chief Executive Officer
5 Hard Disk खरेदी करण्याकरीता नोटिस. 12/03/2021 File Hard Disk खरेदी करण्याकरीता नोटिस.
6 Work order For PVC Indentity Card 12/03/2021 File Work order For PVC Indentity Card
7 Conducting Door-to-Door Biometric Enabled Slum Hutment Survery Using GIS MAp For SRA 12/03/2021 File Conducting Door-to-Door Biometric Enabled Slum Hutment Survery Using GIS MAp For SRA
8 साई कॉप्लेक्स एस.आर.ए. सह. गृह संस्था. 10/03/2021 File साई कॉप्लेक्स एस.आर.ए. सह. गृह संस्था.
9 Shri. Kishor Pawar, Deputy Manager SME Partner Sales Enterprise. 09/03/2021 File Shri. Kishor Pawar, Deputy Manager SME Partner Sales Enterprise.
10 एन.डी. भूता चॅरिटीज वांद्रे (पू.) -1 05/03/2021 File एन.डी. भूता चॅरिटीज वांद्रे (पू.) -1
11 एन.डी. भूता चॅरिटीज वांद्रे (पू.) 04/03/2021 File एन.डी. भूता चॅरिटीज वांद्रे (पू.)
12 सदर अधि नियमांतर्गत झो.पु.प्रा. कार्यालयामार्फत पुरविण्यात येणारी सेवा, पद निर्देशित अधिकारी यांचा तपशिल. 04/03/2021 File सदर  अधि नियमांतर्गत झो.पु.प्रा. कार्यालयामार्फत पुरविण्यात येणारी सेवा, पद निर्देशित अधिकारी यांचा तपशिल.
13 श्री. माहालक्ष्मी सहकारी गृहनिर्माण संस्था. 03/03/2021 File श्री. माहालक्ष्मी सहकारी गृहनिर्माण संस्था.
14 श्री. वल्लभ सहकारी गृहनिर्माण संस्था. 03/03/2021 File श्री. वल्लभ सहकारी गृहनिर्माण संस्था.
15 जी.डी.बी.सह.गृह.संस्था 26/02/2021 File जी.डी.बी.सह.गृह.संस्था