झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीन काय

एकूण नोंदी:9
अनुक्रमांक शीर्षक जी.आर. तारीख फाईल आकार (KB) डाउनलोड करा
1 Circualr for Permission for Pre-monsoon measures for Slum Rehabilitation schemes sites. 27/04/2020 File Circualr for Permission for Pre-monsoon measures for Slum Rehabilitation schemes sites.
2 As per order by Hon. State Information Commissioner dt 19/12/2017 about to declare all co-op housing society, Secretary as public Information Officer 13/07/2018 File As per order by Hon. State Information Commissioner dt 19/12/2017 about to declare all co-op housing society, Secretary as public Information Officer
3 मा राज्य माहिती आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे आदेशानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्तेच्या सचिवांना जन माहिती अधिकारी म्हणून घोषित करणेबाबत 13/07/2018 File मा राज्य माहिती आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे आदेशानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्तेच्या सचिवांना जन माहिती अधिकारी म्हणून घोषित करणेबाबत
4 Regarding acceptance of slum rehabilitation plan proposal, office order dated 16/10/2017 16/03/2018 File Regarding acceptance of slum rehabilitation plan proposal, office order dated 16/10/2017
5 चामुंडा बिल्डकॉम 04/12/2017 File चामुंडा बिल्डकॉम
6 The Maharashtra Fisheries Development Corp. Ltd 31/10/2017 File The Maharashtra Fisheries Development Corp. Ltd
7 Rambugh cgs 20/09/2017 File Rambugh cgs
8 Chamunda Buildcom 14/08/2017 File Chamunda Buildcom
9 Shiv Sai chs 26/07/2017 File Shiv Sai chs