झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Greater Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीनतम ऑर्डर

एकूण नोंदी:311
अनुक्रमांक विभाग नाव दस्तऐवज शीर्षक मागणी क्रमांक मागणी तारीख फाइल डाउनलोड करा
1 Engineering Department Order (SRA Vs. Ms. Unity Land Consultancy) SRA/ED/OW/2024/744/MO 12/02/2024 Order (SRA Vs. Ms. Unity Land Consultancy)
2 Chief Executive Officer Order (SRA Vs. Ms. Sahyog Kalpana CHS) SRA/CEO/13/(2)/Sahyog Kalpana CHS/04/2024 05/02/2024 Order (SRA Vs. Ms. Sahyog Kalpana CHS)
3 Chief Executive Officer Order (SRA Vs. Ms.Vaidhi-Akash Housing Pvt. Ltd.) SRA/CEO/13(2)/Hari Nagar Sahyog CHS/07/2024 05/02/2024 Order (SRA Vs. Ms.Vaidhi-Akash Housing Pvt. Ltd.)
4 Engineering Department Order (SRA Vs. Ms. A.Y. Construction Company) SRA/ENG/1986/PS/ML/LOI 05/02/2024 Order (SRA Vs. Ms. A.Y. Construction Company)
5 Engineering Department Order (SRA Vs. Ms. Nabi Developers) SRA/ENG/1994/FN/ML/LOI 05/02/2024 Order (SRA Vs. Ms. Nabi Developers)
6 Engineering Department Order (SRA Vs. Ms. Aishwarya Construction and Developers) SRA/ENG/2903/S/PL&/STG/LOI 05/02/2024 Order (SRA Vs. Ms. Aishwarya Construction and Developers)
7 Engineering Department Order (SRA Vs. Ms.Chetana Public Trust Land Owner) SRA/ED/OW/2024/5252 31/01/2024 Order (SRA Vs. Ms.Chetana Public Trust Land Owner)
8 Chief Executive Officer Order (SRA Vs. Ms. Maharshtra Housing & Area Dev.Authority) SRA/CEO/Parshuram Nagar CHS(P)/772/20216 30/01/2024 Order (SRA Vs. Ms. Maharshtra Housing & Area Dev.Authority)
9 Chief Executive Officer Order (SRA Vs. Ms. S.S.V. Realtors) SRA/CEO Order/ Shree Laxmi SRA CHS/03/2024 19/01/2024 Order (SRA Vs. Ms. S.S.V. Realtors)
10 Engineering Department Order (SRA Vs. Ms. Commissioner of Police) SRA/ED/OW/2024/3454 19/01/2024 Order (SRA Vs. Ms. Commissioner of Police)
11 Chief Executive Officer Order (Vs. Ms. Durgeshwari Construction Pvt. Ltd.) SRA/CEO/13(2)/Sainath CHS (Prop.)/02/2024 09/01/2024 Order (Vs. Ms. Durgeshwari Construction Pvt. Ltd.)
12 Engineering Department Order (SRA Vs. Ms. Bhagwati Developers Pvt. Ltd.) SRA/ENG/1750/MW/PL/LOI 04/01/2024 Order (SRA Vs. Ms. Bhagwati Developers Pvt. Ltd.)
13 Chief Executive Officer Order (SRA Vs. Ms. Navkar Constructions (Venture). SRA/CEO Order/Apna Nagar/78/2023 29/12/2023 Order (SRA Vs. Ms. Navkar Constructions (Venture).
14 Engineering Department Order (SRA Vs. Ms. Lara Tech Pvt. Ltd.) SRA/ENG/760/STGL/LOI 28/12/2023 Order (SRA Vs. Ms. Lara Tech Pvt. Ltd.)
15 Chief Executive Officer Order (SRA Vs. Shivananda CHS Prop.) MMR SRA/CEO Order/Shivanand CHS Prop/557/2023 26/12/2023 Order (SRA Vs. Shivananda CHS Prop.)