Latest Circulars : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए)


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

नवीनतम परिपत्रके

एकूण नोंदी:63
अनुक्रमांक विभाग नाव दस्तऐवज शीर्षक परिपत्रक क्रमांक परिपत्रक दिनांक फाइल डाउनलोड करा
1 Deputy Collector Department CIRCULAR SRA/Dyce/Ow/205/2022 29/07/2022 CIRCULAR
2 Chief Executive Officer परिपत्रक क्र. 211 SRA/CO/OW/540/2023 05/09/2023 परिपत्रक क्र. 211
3 Registrar Department परिपत्रक क्रमाक - २०७ SRA/CO/OW/2023/13728 24/03/2023 परिपत्रक क्रमाक - २०७
4 Chief Executive Officer Circular No. 210 SRA/CLC/D-1/T-1/439/2023 01/08/2023 Circular No. 210
5 Chief Executive Officer CIRCULAR NO. 202 SRA/CEO/Cirular/202/2022 05/04/2022 CIRCULAR NO. 202
6 Information Technology Department झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत योजनेतील पात्र सभासदाच्या प्रथम झोपडी तोडल्याप्रमाणे जेष्ठता यादी सादर करणेबाबत. SRA/Admin/Desk-1/Teble-2/204/2022 09/06/2022 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अंतर्गत योजनेतील पात्र सभासदाच्या प्रथम झोपडी तोडल्याप्रमाणे जेष्ठता यादी सादर करणेबाबत.
7 Administrative Department परिपत्रक क्र.२०४ SRA/Admin/Desk-1/tabla-2/204/2022 09/06/2022 परिपत्रक क्र.२०४
8 Chief Executive Officer CIRCULAR NO. 37 MMR,SRA/Circular/40/2022 28/12/2022 CIRCULAR NO. 37
9 Chief Executive Officer CIRCULAR NO. 35A MMR,SRA/Circular/39/2022 28/12/2022 CIRCULAR NO. 35A
10 CTSO Department CIRCULAR No. 39, Thane MMR. MMR,SRA/Circular-42/2023 25/08/2023 CIRCULAR No. 39, Thane MMR.
11 Finance Department झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या मंजुरीसाठी विकासकांकडून आकारणी करावयाचे शुल्क़, अधिमुल्य़ इत्यादींची वैधानिक मुदत वाढविणेबाबत. 194 10/08/2020 झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या मंजुरीसाठी विकासकांकडून आकारणी करावयाचे शुल्क़, अधिमुल्य़ इत्यादींची वैधानिक मुदत वाढविणेबाबत.
12 Finance Department Payment of Maintenance Deposit as per Clause 9.1 of Reg 33(10) of DCPR -2034 193 11/08/2020 Payment of Maintenance Deposit as per Clause 9.1 of Reg 33(10) of DCPR -2034
13 Finance Department Revision of Bank Guarantee rates for Scheme situated on Private & Public Land. 188C 10/08/2020 Revision of Bank Guarantee rates for Scheme situated on Private & Public Land.
14 Chief Executive Officer Circular for Housing and Special Assistance Department 187 27/09/2019 Circular for Housing and Special Assistance Department
15 Chief Executive Officer Facility of deferment of payments of premium for Fungible compensatory FSI 186 03/04/2018 Facility of deferment of payments of premium for Fungible compensatory FSI