झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई

Slum Rehabilitation Authority, Mumbai

महाराष्ट्र शासन
Government of Maharashtra

maharashtra.gov.in

संपर्क साधा

संपर्क साधा

संपर्क साधा

मुंबई ऑफिस
ठाणे कार्यालय

प्रशासकीय इमारत,
अनंत काणेकर मार्ग, वांद्रे (पूर्व),
मुंबई 400051
फोन: 022-265 9 5 9 / 022-265 9 405 / 022-265 9 1879 / 022-265 9 99 3
फॅक्स: 022-265 9 457
ईमेल: info[at]sra[dot]gov[dot]in

ठाणे महापालिका मार्केट बिल्डींग,
2 रा मजला केवरा सर्कल, डॉ. अल्माडा रोड मणपाडा, ठाणे (प.)
फोन: 022-25842900 / 022-25843900
ईमेल: thane[at]sra[dot]gov[dot]in